Białorutenistyka Białostocka

 
adres: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15–420 Białystok
e-mail: belsk2009@yandex.by
www: http://ifw.uwb.edu.pl/białorutenistyka
 
ukazuje się od:
2009 r.
 
ISSN:
2081-2515
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 110 egz.
 
medium:
papierowe

„Białorutenistyka Białostocka” – rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią, kulturą białoruską, komparatystyką i związkami polsko-białoruskimi. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział debiutów naukowych, recenzji, sprawozdania z sesji oraz konferencji naukowych. Współpracują z „Białorutenistyką Białostocką” badacze z Polski, Białorusi, innych krajów słowiańskich i Europy Zachodniej. Pismo jest adresowane do środowisk slawistycznych.

 
Redaktor naczelny: Halina Twaranowicz
 
Rada naukowa: Hermann Bieder (Salzburg), Lila Citko (Białystok), Wolha Laszczynska (Homel), Juryj Łabyncew (Moskwa), Walenty Piłat (Olsztyn), Ludmiła Sińkowa (Mińsk), Beata Siwek (Lublin),Wanda Supa (Białystok), Walancina Szwajko (Brześć)