Uniwersytet w Białymstoku  realizuje partnerski projekt ”Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, który otrzymał dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Cel Projektu

Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

Zadania Projektu

W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Wybór i dofinansowanie realizacji co najmniej 10 prac badawczo-rozwojowych zgłoszonych przez środowisko akademickie PB/UMB/UwB. 
 2. Stworzenie platformy usług dla biznesu 
 3. Organizacja wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami. 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego Liderem jest Politechnika Białostocka. W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

 • Politechnika Białostocka,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,
 • Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,
 • Klaster Obórki Metali,
 • Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji.

Okres realizacji projektu:  od 25-03-2021  do 30.06.2022

Wartość projektu przeznaczona na realizację zadań  Uniwersytetu w Białymstoku wynosi 488 350,00 zł (dofinansowanie EFRR 460 750,00 zł + środki krajowe 27 600,00 zł).

                                                                               

W naborze na realizację prac badawczo-rozwojowych uczestniczyli  pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku,  Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Prace badawczo – rozwojowe, będące przedmiotem naboru  dotyczyły 3-7 poziomu gotowości technologicznej (TRL).

Wnioski aplikacyjne mogły być składane przez pracowników naukowych Uczelni:

 • jako samodzielny twórca/współtwórca lub autor/współautor wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, który samodzielnie występuje o wsparcie w ramach projektu, 
 • jako Zespół twórców/współtwórców lub autorzy/współautorzy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i jeśli dotyczy z pracowników technicznych, którzy wspólnie występują o wsparcie w ramach projektu.

O dofinansowanie mogły ubiegać się wnioski aplikacyjne, których przedmiotem są prace badawczo – rozwojowe posiadające  potencjał rynkowy do komercjalizacji.

Nabór wniosków grantowych o realizację prac badawczo-rozwojowych był prowadzony wyłącznie w formule online w terminie: 12.04.2021-14.05.2021 r.

W ramach konkursu z Uniwersytetu w Białymstoku zgłoszono 7 projektów , które przeszły  ocenę formalną i zostały skierowane do oceny  merytorycznej I stopnia. W wyniku oceny  merytorycznej I stopnia 4 wnioski z najwyższą punktacją zostały skierowane  do II etapu oceny merytorycznej. Zgodnie z zapisami projektu  ostatecznie 2 wnioski aplikacyjne z  Uniwersytetu w Białymstoku po ocenie merytorycznej II stopnia zostały skierowane do dofinansowania i realizacji.

Dwoje naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku podpisało we Wschodnim Ośrodku Transferu Technologii umowy na realizację innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych w ramach ,,Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami". Granty finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00).

W ramach partnerskiego przedsięwzięcia podlaskich uczelni wyższych oraz instytucji wsparcia biznesu dofinansowanie w wysokości 110 tys. zł otrzyma prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz na badania sposobu oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku.

Drugi grant, również w wysokości 110 tys. zł otrzyma dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB na prace w zakresie zastosowania metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji.

Jak podkreśla dr Arkadiusz Niedźwiecki, koordynator projektu na naszej uczelni, przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, które będą realizowane, zostały wyłonione w drodze dwuetapowego konkursu uwzględniającego m.in. zewnętrzną ocenę potencjału komercjalizacyjnego. Ich realizacja i wdrożenie w praktyce gospodarczej przyczyni się do aktywizacji współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z biznesem. Jesteśmy przekonani, iż w związku z planowaną kontynuacją całego projektu również inni naukowcy UwB będą mogli sfinansować prace badawczo-rozwojowe, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Głównym celem projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.