Projekt Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich (umowa nr  POWR.03.05.00-00-A007/20-00 z dnia 27.11.2020 r.) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Realizacja projektu ma na celu wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań, mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów/ek z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
Projekt ma przede wszystkim zwiększyć dostępność Uniwersytetu w Białymstoku dla społeczności akademickiej (w tym przede wszystkim studentów i pracowników z niepełnosprawnościami) oraz jednocześnie uzyskać poziom dostępności określony w projekcie jako MIDI. Działania będą realizowane w okresie 01.11.2020 – 30.09.2023 r.
Projekt na ma celu przede wszystkim:

  • zwiększenie zakresu działalności związanej z zapewnieniem i wdrażaniem dostępności na UwB,  
  • opracowanie oraz wdrożenie standardów i procedur, zapewniających dostępność kształcenia i funkcjonowania OzN,
  • zwiększenie dostępności architektonicznej,
  • zwiększenie dostępności informacyjnej i komunikacyjnej,
  • poprawienie dostępności cyfrowej uczelni,
  • rozwinięcie i zintensyfikowanie wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami,
  • podniesienie świadomości kadry.

Działania projektowe obejmą całą uczelnię i jej kadrę z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup zawodowych oraz będą realizowane w sformalizowanym partnerstwie z organizacją pozarządową – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), wspierającą od wielu lat osoby z niepełnosprawnościami i mającą na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów w tym zakresie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
Uniwersytet w Białymstoku – lider projektu
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

Okres realizacji od: 2020-11-01 do: 2023-09-30
Kwota dofinansowania projektu: 3 823 407,46 PLN, w tym ze środków europejskich 3 369 525,84 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 998 013,57 PLN


Kontakt:

Uniwersytet w Białymstoku:
Patrycja Goryń, Sekcja ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami
mail: dostepny@uwb.edu.pl
tel. 85 745 78 89

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:
Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej
mail: anna.rdest@firr.org.pl
tel. 663 883 335


 przejdź do aktualności projektu