Marian Gorynia

Prof. Marian Gorynia jest jednym z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie badań nad gospodarką międzynarodową oraz konkurencyjnością. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w którym w latach 2008-2016 pełnił także funkcję Rektora. Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową i społeczną.


Prof. Marian Gorynia ukończył studia ekonomiczne w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, tam też w roku 1985 obronił doktorat. W 1995 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 2000 - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pełni wiele ról zawodowych i społecznych także poza swoją uczelnią. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i rad programowych wielu znakomitych czasopism naukowych, np. ,,Journal of Transnational Management”, ,,International Journal of Institutional Governance”, ,,Ekonomista”, ,,Gospodarka Narodowa” oraz ,,Studia Ekonomiczne”. Jest członkiem m.in. Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przewodniczy Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


To właśnie z inicjatywy prof. Mariana Goryni Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nawiązał współpracę ze środowiskiem naukowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Prof. Gorynia przyczynił się także znacząco do rozwoju kadry naukowej tej jednostki, w szczególności angażując się w postępowania awansowe jej pracowników. Na wniosek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania, 27 lutego 2019 roku Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Marianowi Goryni, w uznaniu jego niekwestionowanego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług dla rozwoju naukowego WEiZ.