Procedura zawarcia umowy międzyinstytucjonalnej (IIA)
w ramach programu Erasmus+ (współpraca z krajami programu
i krajami partnerskimi)

 

  1. W przypadku umowy międzyinstytucjonalnej (IIA) zawieranej z uczelnią z kraju programu, Koordynator wydziałowy/instytutowy UwB wnioskujący o zawarcie umowy międzyinstytucjonalnej (IIA) z uczelnią z kraju programu, przesyła koordynatorowi uczelnianemu programu Erasmus+ oraz kierownikowi Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM) jej szkic, zgodnie ze wzorem Komisji Europejskiej. Propozycja podpisania umowy międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną może zostać przekazana koordynatorowi wydziałowemu/instytutowemu również przez innego pracownika danej jednostki prowadzącej kształcenie. Umowy międzyinstytucjonalne (IIA) w ramach współpracy z krajami programu, zawierane są na dyscypliny naukowe uzgodnione przez Strony.
  2. 2. W przypadku umowy międzyinstytucjonalnej (IIA) zawieranej z uczelnią z kraju partnerskiego, jej szkic przygotowuje na wzorze Komisji Europejskiej koordynator ds. współpracy z krajami partnerskimi (DWM), w uzgodnieniu z koordynatorem uczelnianym, właściwym koordynatorem wydziałowym/instytutowym i kierownikiem DWM. Umowy IIA zawierane są jedynie z uczelniami wymienionymi w umowie finansowej zawartej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Narodową Agencją Programu Erasmus+. W przypadku kontynuacji współpracy mobilnościowej i uzyskania dofinansowania w kolejnych projektach, informację o nowych warunkach umowy, uczelniom partnerskim przekazuje w formie pisemnej koordynator ds. współpracy z krajami partnerskimi. Umowy międzyinstytucjonalne (IIA) w ramach współpracy z krajami partnerskimi zawierane są na dyscypliny naukowe zgłoszone przez koordynatorów wydziałowych/instytutowych do wniosku konkursowego na współpracę mobilnościową z uczelniami z krajów partnerskich.
  3. Umowy międzyinstytucjonalne (IIA) zawierane są w formie pisemnej przez upoważnionego przez Rektora Prorektora właściwego ds. związanych z realizacją Programu Erasmus+ na uczelni oraz przedstawiciela prawnego uczelni partnerskiej. Dopuszcza się wymianę dokumentów w formie skanów.

    UWAGA:
 Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wydłużono okres przejściowy na podpisanie umów za pośrednictwem sieci EWP. Tym samym umowy podpisane na okres 2014-2020 zachowują swoją ważność do czasu ich odnowienia w sposób cyfrowy, ale nie później niż do 31  grudnia 2022 r. Oznacza to, że mobilności w roku akademickim 2022/23 mogą być nadal realizowane na podstawie „starych" umów. Nowe umowy moga być zawierane jedynie na nowym wzorze, umieszczonym poniżej, na okres do końca 2023.    

 

Kod Uczelni - PL BIALYST04

 

Lista uczelni partnerskich - Erasmus+ KA131 - kraje UE, Turcja, SzwajcariaWzór umowy bilateralnej -  Erasmus+ KA 131