FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 

W ramach projektu przeszkolona zostanie kadra zarządzająca oraz administracyjna naszej uczelni z zakresu zarządzania finansami i informacją. Planowana jest realizacja szkoleń w ramach dwóch trybów: szkolenia zewnętrzne oraz szkolenia wewnętrzne.

Szkolenia zewnętrzne będą realizowane na zasadzie oddelegowania pracowników na szkolenia w instytucjach specjalizujących się w ich organizacji - wybór będzie oparty na analizie ofert szkoleń o podobnym zakresie, z uwzględnieniem jakości oferowanych usług oraz ceny.

Szkolenia wewnętrzne będą prowadzone przez pracowników UwB posiadających stosowane kwalifikacje i doświadczenie m.in. posiadających certyfikat księgowego, uprawnienia biegłego rewidenta, certyfikat trenera biznesu poziom IV wg Europejskich Ram Kwalifikacji oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie objętym prowadzonymi szkoleniami.

Realizacja szkoleń wewnętrznych została wznowiona.

W rezultacie odbytych szkoleń pracownicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie (wybrane kompetencje): m.in: warunków podlegania opodatkowaniem danym podatkiem/daniną, przypadków szczególnych opodatkowania typowych tylko dla uczelni, pozyskiwania danych na potrzeby bieżących analiz sytuacji finansowej, identyfikacji poszczególnych kosztów i przychodów oraz ich powiązań z planem rzeczowo-finansowym, zasad tworzenia kosztorysów i planów rzeczowo-finansowych jednostek, wpływu tworzonych kosztorysów studiów na wynik finansowy i wydziałowe plany rzeczowo-finansowe, identyfikacji obowiązkowych obciążeń poszczególnych form zatrudnienia wynikających z obowiązujących przepisów i aktów wewnętrznych uczelni, identyfikacja dopuszczalności i zasad poszczególnych form zatrudnienia według przepisów krajowych i wewnętrznych UwB, natomiast w zakresie kompetencji cyfrowych - umiejętności sprawnej obsługi programów służących do obróbki danych w celu zwiększenia zakresu informacji dostarczanych przez gromadzone zbiory danych oraz czytelnego przedstawienia danych księgowych dla kadry zarządzającej.


Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.nowoczesny@uwb.edu.pl

Planowany harmonogram szkoleń:

Szkolenia wewnętrzne:

Harmonogram szkoleń wewnętrznych w 2019 roku - plik do pobrania

Harmonogram szkoleń wewnętrznych w styczniu 2020 roku - plik do pobrania

Harmonogram szkoleń wewnętrznych w lutym 2020 roku - plik do pobrania

Harmonogram szkoleń wewnętrznych w lipcu i sierpniu 2021 roku - plik do pobrania

 

Szkolenia zewnętrzne jedno i dwudniowe:

realizowane na bieżąco w zależności od zgłaszanych przez pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej potrzeb.

Harmonogram szkoleń zewnętrznych 2019-2021 - plik do pobrania


Pliki do pobrania (każdy z uczestników szkoleń powinien wypełnić komplet dokumentów i przekazać koordynatorom szkoleń):

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2. Załącznik 1 do deklaracji uczestnictwa
3. Załącznik 2 do deklaracji uczestnictwa