Narodowe Centrum Nauki działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki (treść ustawy). Do ustawowych zadań NCN należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.


Informacje na temat konkursów Narodowego Centrum Nauki można uzyskać pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy oraz w zakładce "Aktualne konkursy" na niniejszej stronie.


Wskazówki:        adres skrzynki podawczej ePUAP UwB: /uwb/SkrytkaESP              Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? NIE

 

Procedura składania wniosków do konkursów NCN (w tym PRELUDIUM, OPUS i MINIATURA) przez pracowników UwB:

1) kierownik projektu powinien przedłożyć Dziekanowi Wydziału do podpisu oświadczenie, w którym Dziekan wyrazi zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania. Oryginał podpisanego przez Dziekana oświadczenia należy przesłać do Działu Nauki (DN) pocztą wewnętrzną.

2) gotowy wniosek w wersji roboczej należy udostepnić w sysmie OSF pracownicy DN obsługującej wniosek od strony formalnej lub przesłać na jej służowy adres e-mail.

3) po potwierdzeniu przez pracownicę DN, że dane zawarte we wniosku są poprawne (pod względem formalnym), na jej adres e-mail (lub ac-dn@uwb.edu.pl) należy przesłać wniosek w ostatecznej wersji oraz "potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą". Potwierdzenie można wygenerować w OSF po zablokowaniu wniosku w zakładce "Elektroniczna wysyłka" - potwierdzenie należy przesłać najpóźniej 2 dni robocze przed datą zamknięcia konkursu. Potwierdzenie zostanie podpisane elektronicznie przez Panią Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej i odesłane e-mailem zwrotnym przez pracownicę DN.

3a) w przypadku konkursu MINIATURA po potwierdzeniu przez pracownicę DN, że dane zawarte we wniosku są poprawne (pod względem formalnym), należy zablokować wniosek w zakładce "Elektroniczna wysyłka" i przesłać na jej adres e-mail (lub ac-dn@uwb.edu.pl) pobraną w pdf ostateczną wersję wniosku. Następnie należy załączyć w OSF odesłany przez pracownicę DN wniosek z podpisem elektronicznym Pani Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

4) po załączeniu w OSF potwierdzenia osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni oraz podobnego potwierdzenia podpisanego przez kierownika projektu, wniosek jest gotowy do wysłania do NCN - należy klinknąć "wyślij do NCN".

4a) w przypadku konkursu MINIATURA po załączeniu w OSF wniosku z podpisem elektronicznym Pani Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, wniosek jest gotowy do wysłania do NCN - należy klinknąć "wyślij do NCN".