Projekt „Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa projektu: Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku

Numer projektu: WND-POWR.03.01.00-00-EF20/16

Okres realizacji projektu: 14.08.2017 r. – 12.07.2019

Okres trwałości projektu: rok akademicki 2019 / 2020

 

Budżet projektu: 90 877,50 PLN, w tym 88 147,50 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich

Celem głównym projektu „Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku” jest realizacja zajęć fakultatywnych z filozofii przez wyróżniającą się kadrę dydaktyczną Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku w  liceach ogólnokształcących z województwa podlaskiego:

- II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej,

- III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

- XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,

- I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży,

w grupie 180 uczniów (122 kobiety i 58 mężczyzn) w ramach realizacji trzeciej misji uczelni, jako forum aktywności społecznej do 12 lipca 2019r.

Grupa docelowa projektu: 180 osób (122 kobiety i 58 mężczyzn), uczniów  liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim (II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży). Grupę docelową stanowić będą uczniowie wszystkich roczników i profilów prowadzonych w wymienionych szkołach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.