Raport Ernst & Young. Produktywność naukowa


Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk


Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation


List w sprawie oceny parametrycznej


Oferta stypendialna do pisma Nasz Uniwersytet


Misja i strategia UwB z uchwałą


Komunikat nr 22 MNiSW w sprawie Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych


Regulamin korzystania z wyników pracy intelektualnej w Uniwersytecie w Białymstoku


Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć i dorobku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o uzyskanie statusu KNOW


Opinie Komisji

 

Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie nagród Rektora


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie korzystania pracowników UwB z elektronicznych baz danych


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie działalności Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UwB


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie wskaźnikow jakie należałoby uwzględnić przy ocenie badań naukowych


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką rozpraw doktorskich bronionych na UwB 


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawiania kategorii naukowej jednostkom naukowym


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki o projekcie regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników pracy intelektualnej UwB


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki o projekcie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej UwB


Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki o projekcie uchwały Senatu UwB w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich