AKTUALNOŚCI

2022-11-24
Do 14 grudnia 2022 r. do godz. 16.00 trwa nabór do jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Trwa XXV edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, który wyłania i promuje innowacyjne rozwiązania naukowców, przedsiębiorców i specjalistów z wielu dziedzin, które mają potencjał aby zaistnieć na globalnym rynku. Na zwycięzców w trzech kategoriach czekają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet dwunastu, otrzyma 25 tys. zł.

2022-11-24

DEMO DAY  # 4: Gość specjalny wydarzenia – dr Adam Zagórecki z Cranfield University (Wielka Brytania)

W ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem  i uczelniami” w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 77   odbędzie  się  kolejne spotkanie naukowców poszukujących partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną projekty badawcze z Politechniki Białostockiej.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2022 roku w godzinach 9:00 – 13:00 podczas którego,  cztery zespoły naukowe z Politechniki Białostockiej  zaprezentują dotychczasowe sukcesy badawcze. Będą to:

 1. Opracowanie koncepcji urządzenia do monitorowania pomiaru relaksacji mięśni szkieletowych podczas znieczulenia ogólnego i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym - dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB,
 2. Inteligentny autonomiczny system zakupowy Shop&Go - dr inż. Urszula Kużelewska,
 3. Opracowanie komputerowo wspomaganego systemu projektowania gorsetów ortopedycznych do leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży - dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB;
 4. TFMDF – Deska Przyjazna Środowisku – mgr inż. Tomasz Bobin.

Udział w wydarzeniu stanowi także niepowtarzalną okazję do wysłuchania prelekcji dr. Adama Zagóreckiego z Cranfield University (Wielka Brytania), specjalizującego się w zastosowaniach metod Data Science, uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji do zagadnień bezpieczeństwa i obronności, na temat „Kiedy badania naukowe stają się robieniem startupu”. Wystąpienie Adama Zagóreckiego będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi.

Wydarzenie jest otwarte dla całej społeczności akademickiej.

Zapraszamy do uczestnictwa

Zespół Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii

 


 

2022-11-07

W ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem  i uczelniami” w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 77 odbędzie się  kolejne spotkanie naukowców poszukujących partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną projekty badawczo-rozwojowe z Uniwersytetu w Białymstoku.

Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2022 roku w godzinach 9:00 – 12:30. Swoje dotychczasowe sukcesy badawcze przedstawi sześć zespołów naukowych z największej podlaskiej uczelni. Będą to:

 • Sposób oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych w szczególności w wyrobach medycznych jednorazowego użytku - prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz,
 • Nanonośniki polimerowe i hybrydy nieorganiczno-organiczne - dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB,
 • Zastosowanie biosensorów SPRI (z detekcja Powierzchniowego rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej) do oznaczeń ilościowych biomarkerów oraz substancji biologicznie aktywnych jako potencjalnych biomarkerów w różnego rodzaju chorobach cywilizacyjnych - dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB,
 • Badanie aktywności biologicznej związków polifenolowych, głównie z grupy tanin - dr hab. Szymon Sękowski,
 • Asocjacja koniczyny białej (Trifolium repens) i bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 7.2H a bioremediacja skażeń gleby metalami toksycznymi - dr Ewa Oleńska,
 • Metody uczenia maszynowego, rozwój metod i technologii obliczeniowych oraz ich zastosowania w praktyce - dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie dr Ajay B. Patil z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jyvaskyla w Finlandii, który wygłosi prelekcję  na temat „Strategie rozwoju produktów oraz własności intelektualnej w gospodarce obiegu zamkniętego”. Wystąpienie gościa specjalnego  będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi. Wydarzenie zakończy wspólny lunch, który stworzy doskonałą okazję do rozmów z prelegentami.

Wydarzenie jest otwarte dla całej społeczności akademickiej.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Zespół WOTT


2022-10-13
Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2022

Nabór wniosków: od 19.10.2022 do 4.11.2022, godz. 16.00

Zapraszamy do udziału w konkursie „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” ogłaszanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021 (POIR). Konkurs  skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 645 mln PLN. Projekty mogą być realizowane w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR. 

Więcej informacji na stronie konkursu

 

2022-08-12

****

Trwa nabór wniosków w ramach II Konkursu Programu INNOGLOBO

Ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 września 2022 r. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę jest przewidziana w granicach od 400 tys. zł do 1,5 mln zł.

Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, dofinansowanie udzielone na realizację projektu stanowi pomoc publiczną, a warunki i tryb jego udzielenia podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

 Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursu po stronie polskiej są:

 • Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Grupy podmiotów

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Więcej szczegółów dotyczący konkursu znajduje się na stronie konkursu:

https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo

 ****

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nowe narzędzie – PARTFINDER. To rozwiązanie dla grup badawczych, które aktywnie szukają partnerów lub są zainteresowane nawiązaniem współpracy z innymi jednostkami z kraju i z zagranicy. Narzędzie może ułatwić tworzenie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych oraz wspólne startowanie w konkursach grantowych.

Dostęp do PARTFINDERA nie wymaga logowania i w widoku podstawowym narzędzie oferuje podgląd podstawowych danych jednostek. Po stworzeniu konta użytkownika, funkcjonalność rozszerza się o możliwość przeglądania  szczegółów ogłoszeń (jak np. dane kontaktowe), dodawanie własnych ogłoszeń, tworzenie list ulubionych podmiotów, czy personalizację profilu.

Zalogowani użytkownicy mają możliwość zamieszczania ogłoszeń o współpracy naukowo-badawczej, biznesowej, szkoleniowej, itp. W ich ramach można zamieścić takie informacje jak: data ważności ogłoszenia, kontakt, obszar zainteresowań (wg klasyfikacji OECD, z krótkim opisem proponowanego projektu i słowami kluczowymi), kraj poszukiwanego partnera, oczekiwania dotyczące współpracy oraz partnerów czy inne, dodatkowe informacje. Ponadto, istniejące już w systemie ogłoszenia można filtrować pod kątem obszaru badawczego, typu partnera, słów kluczowych czy terminu zamieszczenia.

Dostęp do PARTFINDERa jest możliwy pod linkiem.

 *****

NCBR uruchomiło nowy Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

Nabór wniosków w konkursie trwa od 18 lipca do 31 października

Zakres tematyczny konkursu obejmuje trzy obszary:

 • „Woda w środowisku – bioróżnorodność/ bioproduktywność” (opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji)
 • „Woda w mieście”(dotyczący retencji w systemach kanalizacji ogólnospławnej oraz retencji w sieciach kanalizacji deszczowej),
 • „Żegluga śródlądowa” (chodzi o projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych)

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Całkowity budżet I konkursu wynosi 200 mln zł. Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Więcej szczegółów dotyczący konkursu znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/i-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

 *****

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie w I konkursie w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Wnioski można składać do 30 września 2022 r.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa w poniższych obszarach tematycznych:

T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo 
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo 
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Całkowity budżet I konkursu wynosi 100 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł. 

Więcej szczegółów dotyczący konkursu znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs

 

*****

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w IX konkursie GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. konkurs na projekty otwarte kierowany jest do konsorcjów. W ich skład muszą wchodzić jednostka naukowa i przedsiębiorca lub dwie jednostki naukowe a także co najmniej jeden podmiot, który ma zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu tj. m.in. ministerstwa, instytucje administracji rządowej, urzędy marszałkowskie, agencje wykonawcze, miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, jak również fundacje i stowarzyszenia.

Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe przy czym w ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B), które są obowiązkowe w projekcie.

Budżet konkursu to 80 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 8 mln zł. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał do 20 września 2022 r.

Tematy w ramach programu Gospostrateg podzielone są na cztery obszary:

 • Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu w tym: rozwój wiedzy i kompetencji społeczeństwa, mechanizmy budowy innowacyjności i konkurencyjności; nierówności społeczne a dynamika rozwoju gospodarczego, społeczeństwo innowacyjne; rozwój kapitału społecznego;
 • Obszar pułapki braku równowagi w tym zagadnienia: umiędzynarodowienie gospodarki; usieciowienie gospodarki;
 • Obszar pułapki demograficznej w tym zagadnienia: wyzwania dla polityki rodzinnej wynikające ze zmian demograficznych społeczeństwa; rozwój technologiczny w przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym ze starzenia się społeczeństwa; zmiany w organizacji systemu zabezpieczeń społecznych; wyzwania dla polityki zdrowotnej; wyzwania dla polityki rynku pracy; wyzwania dla polityki migracyjnej;
 • Obszar pułapki słabości instytucji w tym zagadnienia: charakter, kierunek i skala reform instytucjonalnych sprzyjających zwiększeniu efektywności instytucji publicznych i odpowiedzialnemu rozwojowi; proaktywne instytucje w kontekście najważniejszych wyzwań rozwojowych; standardy technologiczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania rynków i obszarów polityk publicznych w warunkach cyfryzacji; mechanizmy kształtowania społeczeństwa obywatelskiego; wypracowanie nowych narzędzi w zakresie waloryzacji, ochrony i udostępniania zasobów dziedzictwa narodowego uwzględniających potrzeby gospodarki oraz administracji państwowej i samorządowej, a także nowe możliwości cyfryzacji; wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zwiększania efektywności instytucji publicznych i polityk publicznych; wyzwania dla polityki naukowo-technologicznej i innowacyjnej w obliczu pułapki przeciętnego dochodu;

Więcej szczegółów dotyczący konkursu znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte

 

 

07-07-2022 r.

SZKOLENIE  BROKERÓW #2

W dniach 20- 22 czerwca 2022r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyły się kolejne szkolenia dedykowane brokerom technologii największych podlaskich uczelni wyższych w ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami” (UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00). Ich program obejmował kluczową tematykę w pracy brokerów, w szczególności: przygotowanie klauzul licencyjnych, sprawne wykorzystanie baz patentowych oraz wycenę wartości technologii.

Jak podkreśla dr Arkadiusz Niedźwiecki, koordynator projektu na UwB, szkolenia realizowane w ramach projektu, w których już uczestniczyli i, jak planujemy, będą jeszcze uczestniczyć, brokerzy technologii z naszego Uniwersytetu, Politechniki Białostockiej oraz Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, a także Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, są niezwykle ważne dla skutecznego wykorzystania potencjału badawczo- rozwojowego regionu. Zapewniają brokerom technologii zdobycie unikalnej wiedzy i kompetencji istotnych w skutecznym wsparciu komercjalizacji badań prowadzonych przez naukowców.

Agnieszka Dobrzycka, Dyrektor WOTT, który organizuje cykl szkoleń brokerskich w ramach „Pilotażowego projektu (...)”, wskazuje, iż są one prowadzone przez specjalistów w zakresie przygotowania strategii rozwojowych, wsparcia wdrażania innowacji, modelowania biznesowego, budowania efektywnych i kompetentnych zespołów oraz wyceny technologii. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z naszym trenerem, Panem doktorem Zbigniewem Krzewińskim, który nie tylko zalicza się do grona wybitnych teoretyków komercjalizacji prac badawczo- rozwojowych, ale, co dla nas szczególnie ważne, przygotował kilkaset wycen i ekspertyz w zakresie działań B+R+I.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://old.uwb.edu.pl/pilotazowy-projekt-dotyczacy-rozwoju-wspolpracy-w-zakresie-b-r-miedzy-biznesem-i-uczelniami.

 

26-05-2022

NCBR rozpoczyna nabór projektów w ramach Programu INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r. (do godz. 16) będzie prowadziło nabór wniosków w ramach IV konkursu w Programie INFOSTRATEG. Budżet konkursu wynosi 190 mln zł., podzielonych na następujące obszary tematyczne:

 • „Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy” (30 mln zł);
 • „Inteligentna maszyna do zbierania jabłek” (100 mln zł);
 • „Inteligentny dyspozytor korespondencji” (30 mln zł);
 • „Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej”, (30 mln zł, konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.

Na IV konkurs mogą być zgłoszone projekty obejmujące: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Przy czym projekt obowiązkowo musi obejmować realizację prac rozwojowych i przedwdrożeniowych. Rozwiązania w projektach mają zostać przedstawione w ciągu maksymalnie trzech lat.

 Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • samych jednostek naukowych;
  • samych przedsiębiorstw;
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Więcej szczegółów dotyczący konkursu znajduje się na stronie konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne


20-05-2022

DEMO DAY  #2

W 2021 roku na naszym Uniwersytecie rozpoczęliśmy realizację konsorcjalnego przedsięwzięcia trzech największych podlaskich uczelni i instytucji wsparcia biznesu: „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. W ramach projektu zespół Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii zaprasza na kolejne spotkanie naukowców poszukujących partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań.

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2022 roku w godzinach 9:00 – 12:30 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Żurawia 77).

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną projekty badawcze z Politechniki Białostockiej:

 • PIROLIZA 2.0 - dr inż. Izabela Zgłobicka, dr inż. Ewa Szatyłowicz, dr inż. Magdalena Joka,
 • FORCER - Innowacja z natury - dr Ewa Zapora,
 • LEKKIE KRUSZYWA Z RECYKLINGU BETONU - dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska,
 • TECHNOLOGIA PODWYŻSZENIA JAKOŚCI SADZY POPIROLITYCZNEJ - dr inż. Ewa Szatyłowicz, dr inż. Magdalena Joka-Yildiz.

Udział w wydarzeniu stanowi także niepowtarzalną okazję do wysłuchania prelekcji prof. Waldemara Priebe - profesora chemii medycznej w Katedrze Terapii Doświadczalnej na University of Texas specjalizującego się w badaniach związanych z chemią i biologią nowotworów w kontekście opracowania nowych terapii antynowotworowych, w tym nowatorskich leków guza mózgu.

Wystąpienie profesora Priebe będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi.


Wydarzenie jest otwarte dla całej społeczności akademickiej. Zapraszamy do uczestnictwa!


 


14-04-2022

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na szkolenie: „Relacje w procesie współpracy nauki i biznesu

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: instytut@iit.pb.bialystok.pl

Link do MS Teams: https://tiny.pl/92szt 

 

 

 


12-04-2022

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na szkolenie: „Myślenie modelem biznesowym - Model biznesowy Canvas”. 

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: instytut@iit.pb.bialystok.pl


07-04-2022

DEMO DAY  #1

Gość specjalny dr Agnieszka Czechowicz, specjalizująca się w obszarze transplantacji komórek macierzystych, Stanford University, USA.

W ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem  i uczelniami” w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 77 będą odbywały się spotkania naukowców, poszukujących partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań. Pierwszy z czterech Demo Day odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. w godzinach 9.00-12.30 podczas którego, cztery zespoły naukowe z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprezentują dotychczasowe sukcesy badawcze.

Będą to:

 • Produkt spożywczy do prewencji niedożywienia wśród ludzi starszych – dr hab. Anna Witkowska, mgr Karolina Kujawowicz,
 • Badania rozwojowe nad innowacyjnym systemem dostarczania leku na błonę śluzową jamy ustnej – dr Emilia Szymańska, dr Magdalena Knapp,
 • Repozycjonowanie znanego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego – potwierdzenie działania antyglikacyjnego i przeciwcukrzycowego w badaniach przedklinicznych na modelu zwierzęcym – dr Mateusz Maciejczyk,
 • Optymalizacja pozyskiwania preparatu pochodzącego z mezenchymalnych komórek macierzystych; ocena potencjału terapeutycznego w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych  - dr hab. Andrzej Eljaszewicz.

Udział w wydarzeniu stanowi także niepowtarzalną okazję do wysłuchania prelekcji dr Agnieszki Czechowicz, specjalizującej się w obszarze transplantacji komórek macierzystych, adiunkt na Wydziale Pediatrii, Hematologii, Onkologii, Transplantacji Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Stanford University, USA. Wystąpienie Pani dr będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi.

Wydarzenie jest otwarte dla całej społeczności akademickiej.

Zapraszamy do uczestnictwa

Zespół WOTT


24-03-2022

NCBiR ogłosiło drugi konkurs w programie strategicznym„Nowe technologie w zakresie energii” wspierającym osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. Budżet konkursu wynosi 393 mln zł. Finansowane będą przedsięwzięcia w ramach trzech obszarów tematycznych:

 • Energetyka solarna,
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych,
 • Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).

Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia. Termin na składanie wniosków został wydłużony do 26 sierpnia 2022.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat drugiego konkursu w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii” znajdują się na stronie www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii-ii-konkurs


23-03-2022

Informacja o naborze wniosków do programu stypendialnego Fulbright STEM Impact Award 2022-23.

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nabór wniosków trwa do 27 maja 2022 r.

Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/


 

15-03-2022

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na szkolenie: „Tajniki komercjalizacji i współpracy z rynkiem”. 

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: instytut@iit.pb.bialystok.pl

 

 

 


14-01-2022

Hydrostrateg - Nowy Program Strategiczny NCBR

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
 • woda w mieście
 • żegluga śródlądowa

Pierwszy konkurs w ramach programu planowany jest pod koniec II kwartału 2022 r.
https://www.gov.pl/web/ncbr/nowy-program-strategiczny-ncbr


15-02-2022
NCBR zaprasza do wsparcia przygotowań mapy drogowej rozwoju zaawansowanych materiałów
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-zaprasza-do-wsparcia-przygotowan-mapy-drogowej-rozwoju-zaawansowanych-materialow


10-01-2022
Serdecznie zapraszamy społeczność akademicką, w szczególności osoby prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w kierunku współpracy z gospodarką. Spotkanie informacyjne Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku ma na celu prezentację dotychczasowej i bieżącej działalności oraz perspektyw możliwości wspierania naukowców UwB. Spotkanie odbędzie się w trybie online w środę 19 stycznia 2022 r. od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

Serdecznie zapraszamy do udziału
Zespół WOTT UwB


06-12-2021
Dwoje naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku podpisało we Wschodnim Ośrodku Transferu Technologii umowy na realizację innowacyjnych prac badawczo- rozwojowych w ramach ,,Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00).

W ramach partnerskiego przedsięwzięcia podlaskich uczelni wyższych oraz instytucji wsparcia biznesu dofinansowanie w wysokości po 110 tys. zł otrzymają Profesor dr hab. Beata Godlewska-

Żyłkiewicz na badania sposobu oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku oraz dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB ma prace w zakresie  zastosowania metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji.

Jak podkreśla dr Arkadiusz Niedźwiecki, koordynator projektu na UwB, przedsięwzięcia badawczo- rozwojowe, które będą realizowane na naszej Uczelni, zostały wyłonione w drodze dwuetapowego konkursu uwzględniającego m.in. zewnętrzną ocenę potencjału komercjalizacyjnego. Ich realizacja i wdrożenie w praktyce gospodarczej przyczyni się do aktywizacji współpracy Uniwersytetu z biznesem. Jesteśmy przekonani, iż w związku z planowaną kontynuacją ,,Pilotażowego projektu (...) współpracy w zakresie B+R (...)” również inni naukowcy UwB będą mogli sfinansować prace badawczo- rozwojowe mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Więcej informacji o projekcie


1-10-2021
WYNIKI II ETAPU OCENY w projekcie Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami 

W ramach konkursu  do II etapu oceny merytorycznej przeszło 7 projektów z Uniwersytetu w Białymstoku. Do dofinansowanie zostaną skierowane 2 wnioski na prace B+R z największą liczbą punktów i potencjałem do komercjalizacji.

Poniżej znajduje się lista prac, które zostały pozytywnie ocenione w II etapie oceny merytorycznej i tym samym uzyskają dofinansowanie w ramach projektu Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wyniki II etapu oceny


30-06-2021

Lista rankingowa projektów UwB po ocenie merytorycznej I stopnia
złożonych w ramach Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami
 

Lp.

Numer wniosku

Tytuł projektu B+R

Punktacja ostateczna

1.

7/UwB/2021

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji

25

2.

1/UwB/2021

Synteza 25-hydroksycholekalcyferolu (kalcyfediolu). Optymalizacje etapu 25-hydroksylacji

24

3.

4/UwB/2021

Sposób oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku

24

4.

6/UwB/2021

Ocena przeciwpróchniczej aktywności ekstraktu z liści sumaka octowca (Rhus typhina L.) w kierunku zgłoszenia patentowego i komercjalizacji wyników badań

23

5.

5/UwB/2021

Opracowanie półproduktu do produkcji włókniny zawierającej nanocząstki związków Cu o właściwościach grzybobójczych i wspierających zintegrowaną uprawę roślinną

22

6.

2/UwB/2021

IPAT – Investment Projects Assessment Tool

19

7.

3/UwB/2021

CYFROWE CENTRUM MEDIACJI ADMINISTRACYJNYCH

17

 


14-05-2021
Zakończyliśmy nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. Nabór wniosków był wspólny, odbył się w jednym czasie i na tych samych zasadach dla wszystkich partnerskich uczelni. Ocenę formalną przeprowadzoną przez Biura Obsługi Projektu na UwB/PB/UMB przeszło pozytywnie 36 wniosków. Z ramienia poszczególnych Uczelni liczba wniosków aplikacyjnych kształtuje się następująco: 

 Uniwersytet w Białymstoku- 7 wniosków

Politechnika Białostocka- 19 wniosków

Uniwersytet Medyczny- 10 wniosków

 Wszystkie Wnioski złożone przez wnioskodawców z Uniwersytetu w Białymstoku przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostaną skierowane do oceny merytorycznej I stopnia.


9-04-2021  

Uniwersytet w Białymstoku rozpoczyna realizację partnerskiego projektu ”Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Białostocka. W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

Politechnika Białostocka,

Uniwersytet w Białymstoku,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,

Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,

Klaster Obórki Metali,

Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji.

Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

Wybór i dofinansowanie realizacji co najmniej 10 prac badawczo-rozwojowych zgłoszonych przez środowisko akademickie PB/UMB/UwB,

Stworzenie platformy usług dla biznesu,

Organizacja wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami. 

Kto może uczestniczyć w naborze na realizację prac badawczo-rozwojowych?

Nabór jest dedykowany pracownikom naukowym Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prace badawczo – rozwojowe, będące przedmiotem naboru powinny dotyczyć 3-7 poziomu gotowości technologicznej (TRL). Wnioski aplikacyjne mogą być składane przez pracowników naukowych Uczelni:

jako samodzielny twórca/współtwórca lub autor/współautor wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, który samodzielnie występuje o wsparcie w ramach projektu, 

jako Zespół twórców/współtwórców lub autorzy/współautorzy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i jeśli dotyczy z pracowników technicznych, którzy wspólnie występują o wsparcie w ramach projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioski aplikacyjne, których przedmiotem są prace badawczo – rozwojowe, które mają potencjał rynkowy do komercjalizacji.

Jak się zgłosić do projektu?

Nabór będzie prowadzony wyłącznie w formule online. Należy przejść na wniosek aplikacyjny i wypełnić formularz.

Nabór (online) wniosków grantowych o realizację prac badawczo-rozwojowych rusza: 12.04.2021 roku i potrwa do 14.05.2021 r.

Finansowanie otrzymają projekty wyłonione przez ekspertów, spośród tematów zgłoszonych przez środowisko naukowe (PB,UMB,UwB), które będą zgodne z RIS3. Szczegółowe informacje, w tym „Regulamin naboru”, znajdują się na stronie internetowej projektu.

Kontakt: 

Koordynator Projektu na Uniwersytecie w Białymstoku: dr Arkadiusz Niedźwiecki – Pełnomocnik Rektora ds. Klastrów

Biuro Obsługi Projektu: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku,

 1. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, tel. 85 745 70 20, 745 71 06,

a.dobrzycka@uwb.edu.plmroszko@uwb.edu.pleborawska@uwb.edu.pl


5-11-2020

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy finansowanych z projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. 

 Maksymalna kwota dofinansowania: 60 000 PLN netto

 Czas trwania projektu zgodnie z regulaminem. Nabór wniosków prowadzimy w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

 Termin naboru wniosków: do 22.12.2020 r. przedłużony do 15.01.2021 r.

 Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych moga być:

 • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy UwB
 • pracownicy naukowi UwB zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
 • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UwB,

Wnioski należy składać do Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii w formie elektronicznej na adres wott@uwb.edu.pl oraz przesłać podpisane w formie papierowej.

Kontakt tel. 85 745 70 17, 85 745 70 20

 Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w konkursie II4.0

Wniosek projektowy

Raport końcowy

Więcej informacji odnośnie konkursu znajduje się na stronie http://ii40.instytutpb.com/