Termin III rekrutacji / okres trwałości/ :do 30. 09. 2019

  • Liczba miejsc: 90 uczniów
  • Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
  • statut ucznia w ww. szkołach;
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • kolejność składania formularzy aplikacyjnych w sekretariatach ww. szkół
  • Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

Etapy rekrutacji:

  • etap I – uczniowie zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełniają formularz aplikacyjny do Projektu i składają w sekretariatach ww. szkół;
  • etap II – na podstawie złożonych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie 1 dnia roboczego od daty zakończenia rekrutacji uczniowie zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu i wezwani do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej,
  • etap III – w terminie 4 dni roboczych od poinformowania o wynikach rekrutacji uczniowie znajdujący się na liście Uczestników Projektu zobowiązani będą wypełnić i dostarczyć do sekretariatu ww. szkół:

Kartę zgłoszeniową (możliwą do pobrania ze strony www Projektu lub w sekretariacie ww. szkół) w formie papierowej;

 

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni uczniowie z listy rezerwowej.


REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

FORMULARZ APLIKACYJNY